SchoeBroek advocaten & mediators:
uw advocaat op steenworp afstand

Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening door SchoeBroek advocaten & mediators, gevestigd te Deventer, gedeponeerd op 31 maart 2015 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08188810.
 

I Definities

 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
a. SchoeBroek: de burgerlijke (openbare) maatschap SchoeBroek advocaten & mediators.
 
b. Cliënt: de contractspartij van SchoeBroek.
 
c. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten als bedoeld onder sub – die SchoeBroek voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 
e. Het kantoor: SchoeBroek en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan SchoeBroek verbonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
 
f. Verschotten: de kosten die SchoeBroek in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 

II Toepasselijkheid

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen SchoeBroek en de cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

III Overeenkomst

 
a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door SchoeBroek is aanvaard.
 
b. De cliënt stemt ermee in, dat SchoeBroek de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 

IV Declaratie

 
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 
c. SchoeBroek is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 
d. SchoeBroek is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 
e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 

V Betaling

 
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van SchoeBroek of de betreffende daarmee gelieerde stichting derdengelden gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 
b. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 
c. Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (in werkingtreding 1-7-2012) , incassokosten aan SchoeBroek verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,--.
 

VI Aansprakelijkheid

 
a. De aansprakelijkheid van het kantoor ten opzichte van cliënten en derden voor schade, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag van € 50.000,-- of, indien het door SchoeBroek in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 75.000,--.
 
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van SchoeBroek.
 

VII Geschillen

 
a. Op de overeenkomst tussen SchoeBroek en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 
b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens voor zover het kantoorklachtenreglement van toepassing is en/of de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is de zaak in behandeling te nemen.
Bel me terug
Bel ons 0570 – 633399 Of laat uw gegevens achter en wij bellen u uiterlijk de volgende werkdag terug.
Contact
Wilt u juridisch advies of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan